1. Відповідно до вимог частини 1 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП», повідомляє про наступне:
1) фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг:
АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» надає послуги у сфері страхування на підставі отриманих ліцензій.
Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.
АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» не надає додаткові фінансові послуги.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.
Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги.
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг.
Під час надання послуг зі страхування АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів.
Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.
Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому чинним законодавством України.
За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування розмірі.

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
З графіком особистого прийому громадян керівництва Нацкомфінпослуг можна ознайомитися на офіційному веб-сайті: www.nfp.gov.ua.
Телефон довідкової телефонної служби: (044) 234-39-46
E-mail: office@nfp.gov.ua

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, 174
Телефони: (044) 528-84-19; (044) 528-94-38; (044) 528-92-44.
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:
04070, м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
E-mail: mkyiv_zah@ukr.net
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

4. Відповідно до вимог частини 4 статті 12¹ Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП», розкриває наступну інформацію:
1) Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи: Повне найменування:
Приватне акціонерне товариство «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»
Юридична адреса: 01014, м. Київ, Бастіонна, 5/13
Фактична адреса: 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 41 А
Код ЄДРПОУ: 31113488
Код території за КОАТУУ: 8038200000
Індивідуальний податковий номер: 311134826559
Тел.: (044) 237-03-08 (09)
E-mail: office@ubi.ua

2) Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» надає послуги зі страхування на підставі отриманих ліцензій на здійснення добровільних та обов’язкових видів страхування:
У формі добровільного виду страхування:
1. Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)];
2. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
3. Страхування здоров’я на випадок хвороби;
4. Страхування кредиторів (утому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
5. Страхування сільськогосподарської продукції;
6. Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);
7. Страхування від нещасних випадків;
8. Страхування наземного транспорту (крім залізничного);
9. Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
10. Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
11. Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів видного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];
12. Страхування медичних витрат;
13. Страхування фінансових ризиків.
У формі обов’язкового виду страхування:
1. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
2. Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;
3. Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володіння зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну в наслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
4. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
5. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
6. Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, якi працюють в установах i організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони i членів добровільних пожежних дружин (команд);
7. Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо вибухо небезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
8. Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти i газу, передбачених Законом України «Про нафту i газ»;
9. Страхування фінансової відповідальності, життя i здоров’я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи (для банків – уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, які визначені ним для вирішення питання щодо участі держави у капіталізації банку;
10. страхування засобів водного транспорту;
11. страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів i агрохiмiкатiв;
12. Страхова авіаційного страхування цивільної авіації;
13. Страхування відповідальності експортера та особи, яка вiдповiдає за утилізацію (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів.

3) Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):
Власником істотної участі АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» є ТОВ «ЮБІАЙ ІНВЕСТ», яка станом на 14.01.2020 року відповідно до даних Національного депозитарію України є власником – 64,380909%у статутному капіталі АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП». Контролером ТОВ «ЮБІАЙ ІНВЕСТ» є Медведєва Олена Олександрівна.

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

Склад Наглядової Ради АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»:
• Тутік Лариса Іонівна – член Наглядової Ради;
• Черновалов Максим Олегович – член Наглядової Ради;
• Штульман Любов Володимирівна – член Наглядової Ради;
• Хотєєв Андрій Миколайович – член Наглядової Ради;
• Корольов Володимир Анатолійович – член Наглядової Ради.

Склад Виконавчого органу АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»:
• Генеральний директор АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» – Тетерін Сергій Олександрович

5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;
На даний час АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» не має працюючих відокремлених підрозділів.

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
Відомості про ліцензії, які отримала АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП», розміщені на офіційному сайті за посиланням: https://www.ubi.ua/pro-kompaniyu/, а також, розміщені у Комплексній інформаційній система Нацкомфінпослуг за посиланням: https://kis.nfp.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000032899.

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;
Річна фінансова звітність АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» розміщені на офіційному сайті за посиланням: https://www.ubi.ua/pro-kompaniyu/.

8) Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:
Провадження у справі про банкрутство АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

9) Рішення про ліквідацію фінансової установи:
Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося.

10) Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону:
Звіт про корпоративне управління АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» та інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону, доступні офіційному сайті за посиланням: https://www.ubi.ua