Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор АТ "СГ "Ю.БI.АЙ"       Мороз Андрiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
31113488
1.4. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Шевченкiвський, 04112, Київ, Дегтярiвська, 48, оф. 407
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 374-03-25 (044) 374-03-26
1.6. Електронна поштова адреса емітента
office@ubi.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 80 (1584)   25.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці ubi.ua в мережі Інтернет 25.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки б/н

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "СГ "Ю.БI.АЙ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
04112
3.1.5. Область, район
м. Київ , Шевченкiвський
3.1.6. Населений пункт
Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Дегтярiвська, 48, оф. 407
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя А01 № 457295
3.2.2. Дата державної реєстрації
10.08.2000
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
33000000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
33000000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ""
3.3.2. МФО банку
380805
3.3.3. Поточний рахунок
26500819
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Дельта Банк"
3.3.5. МФО банку
380236
3.3.6. Поточний рахунок
26508002005408
3.4. Основні види діяльності
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Страхування фiнансових ризикiв Серiя АВ № 469766 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) Серiя АВ № 469759 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) Серiя АВ № 469757 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування здоров'я на випадок хвороби Серiя АВ № 469758 26.06.2009 Державна камiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] Серiя АВ № 469756 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування вiд нещасних випадкiв Серiя АВ № 469760 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi Серiя АВ № 469768 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових посуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) Серiя АВ № 469762 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ Серiя АВ № 469763 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] Серiя АВ №469764 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Серiя АВ №469761 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування медичних витрат Серi яАВ №469765 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї Серiя АВ №469767 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв Серiя АВ № 469769 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) Серiя АВ №469770 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв Серiя АВ №528850 22.04.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 21.04.2013
Опис У разi дотриання лiцензiйних умов буде продовженотермiн дiї виданої лiцензiї
 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяно плжежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести Серiя АВ №469771 26.06.2009 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Моторне (транспортне) страхове бюро України Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 51
Опис МТСБУ є єдиним об'єднанням страховикiв, якi здiйснюють обовязкове страхування цивiльно-правової вiдповiдалльностi власникiв наземних транспортних засобiв за шкоду заподiяну третiм особам. АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" є асоцiйованим членом МТБУ.
 
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "Експерт-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 20.07.2012 uaA
3.8. Інформація про органи управління емітента
Згiдно ст. 13 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ" до органiв управлiння нележать: 1. Загальнi збори акцiонерiв; 2. Наглядова рада; 3. Виконавчий орган; 4. Ревiзiйна комiсiя.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слайг" 22868147 02097Україна м. Київ Бальзака, 88, кв. 113 33.000000000000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансовий Альянс" 30930512 04053Україна м. Київ Артема, 37/41 33.000000000000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВО Промтехнологiї" 30435747 01001Україна м. Київ Суворова, 4/6 34.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 70 чол. Середня чисельнiсть позаштатних - 5 чол. На умовах неповного робочого часу - 2 чол. Фонд оплати працi штатних працiвникiв - 1466,8 тис. грн. Фонд оплати працi позаштатних працiвникiв - 17,9 тис. грн. Вiдносно попереднього року (2011 року) фонд оплати працi зрiс на 359,5 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента не розроблялась.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мороз Андрiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 210587 21.10.2001 Карлiвський РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський нацiональний торгiвельно-економiчний унiверситет, економiст; Київська державна академiя водного транспорту iменi гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного - юрист
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник Генерального директора ПрАТ "СГ "Ю.БI.АЙ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки визначенi статутом АТ "СГ "Ю.БI.АЙ". Розмiр виплаченої винагороди визначається згiдно з рiшення Наглядової ради. Посадова особа не дала дозволу на оприлюднення iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди за 2012 рiк. Мороза А.О. обрано на посаду Генерального директора за рiшенням Наглядової ради АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" вiд 11.05.2010р. (Протокол № 4/2010). Зазначена посадова особа АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 8 рокiв. Мороз А.О. обiймав наступнi посади: Перший заступник Генерального директора "АТ "СГ "Ю.БI.АЙ", Перший заступник Генерального директора АСТ "Вексель", Директор департаменту регiонального розвитку АСТ "Вексель", Директор страхової агенцiї АСТ "Вексель" в м. Полтава.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Перший заступник Генерального директора
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Брiцин Андрiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 073795 19.04.2012 Ватутiнський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, фiлолог; Київський iнститут економiки менеджменту, банкiвської та страхової справи, економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ПрАТ "СГ "Ю.БI.АЙ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки визначенi статутом АТ "СГ "Ю.БI.АЙ". Розмiр виплаченої винагороди визначається згiдно з рiшення Наглядової ради. Посадова особа не дала дозволу на оприлюднення iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди за 2012 рiк. Брiцина А.В. обрано на посаду Першого заступника Генерального директора за рiшенням Наглядової ради АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" вiд 22.03.2010р. (Протокол № 3/2010). Зазначена посадова особа АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 11 рокiв. Брiцин А.В. обiймав наступнi посади: Генеральний директор АТ "СГ "Ю.БI.АЙ", Перший заступник Генерального директора "АТ "СГ "Ю.БI.АЙ", Заступник Генерального директора ЗАТ "Фiнстрах", Начальник управлiння маркетинге та методологiї АСТ "Вексель".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Заступник Генерального директора - Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хромцова Валентина Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 743034 11.09.2005 Ватутiнський РУ ГУ МВC України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Вища,Тернопiльська академiя народного господарства, спецiалiзацiя магiстр з облiку i аудиту
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер АСТ "Вексель"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом АТ "СГ "Ю.БI.АЙ". Розмiр виплаченої винагороди визначається згiдно з рiшення Наглядової ради. Посадова особа не дала дозволу на оприлюднення iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди за 2012 рiк. Хромцову В.М. обрано на посаду Заступника Генерального директора - Головного бухгалтера за рiшенням Наглядової ради АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" вiд 01.06.2010р. (Протокол № 2-Н/2010). Зазначена посадова особа АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 19. Хромцова В.М. обiймала наступнi посади: Головний бухгалтер АСТ "Вексель", Головний бухгалтер МП "Наутiлус".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сущенко Вiталiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 513255 16.10.2008 Катеринопiльським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. Вадима Гетьмана, квалiфiкацiя магiстр з економiки пiдприємства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу врегулювання збиткiв ЗАТ "Фiнстрах"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" та Положенням Про Наглядову раду АТ "СГ "Ю.БI.АЙ". Розмiр виплаченої винагороди визначається згiдно з рiшення Наглядової ради. Посадова особа не дала дозволу на оприлюднення iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди за 2012 рiк. Сущенко В.М. обрано на посаду Голови Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" вiд 14.04.2009р. (Протокол №14). Зазначена посадова особа АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 8 рокiв. Сущенкор В.М. обiймав наступнi посади: Начальник вiддiлу врегулювання зиткiв ЗАТ "Фiнстрах", Начальник вiддiлу врегулювання збиткiв АСТ "Вексель".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калiнченкова Iрина Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 821924 06.01.2005 Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
Вища, Луганський державний медицинський унiверситет, спецiальнiсть лiкувальна справа
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступника директора регiонального представництва СК "Галактика"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки визначенi статутом АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" та Положення Про Наглядову раду АТ "СГ "Ю.БI.АЙ". Розмiр виплаченої винагороди визначається згiдно з рiшення Наглядової ради. Посадова особа не дала дозволу на оприлюднення iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди за 2012 рiк. Калiнчинкова I.В. обрано на посаду Члена Наглiдової ради за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" вiд 01.06.2010р. (Протокол № 16). Зазначена посадова особа АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 6 рокiв. Калiнченкова I.В. обiймалав наступнi посади: Заступник директора регiонального представництва СК "Галактика".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пастернак Софiя Георгiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 413054 14.10.2005 Ватутiнським МВ УМВС України в Черкаськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський Нацiональний Унiверситет iм.Т.Шевченка, юрист
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Iнтертрейд Груп"
6.1.8. Опис
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний момент обiймає наступнi посади: Начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Грос Грейн", що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Наглядової ради Сущенко Вiталiй Миколайович НЕ 513255 Катеринопiльський РВ УМВС України в Черкаськiй облл. 16400 4.96970000000 16400 0 0 0
Головний бухгалтер Хромцова Валентина Миколаївна СО 743034 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10989 3.33000000000 10989 0 0 0
Перший заступник Генерального директора Брiцин Андрiй Вiкторович СН 073795 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 32670 9.90000000000 32670 0 0 0
Усього 76559 23.19970000000 76559 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 09.04.2012
Кворум зборів** 99.381820000000
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Голови та Членiв Лiчильної комiсiї; 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв; 3. Затвердження рiчного звiту Товариства: звiт Наглядової ради Товариства, звiт Дирекцiї Товариства, звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати роботи за 2011 рiк; 4. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Дирекцiї Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства; 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк; 6. Про Затвердження внутрiшнiх документiв товариства; 7. Про затвердження нової редакцiї Статуту. З приводу Питання №1 Вирiшили: 1.1. Припинити повноваження членiв Лiчильної комiсiї, обраних на попереднiх Загальних зборах Товариства. 1.2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 1-ї особи: Голови Лiчильної комiсiї Туряницi Олени Валерiївни. 1.3. Повноваження Лiчильною комiсiї починаються з моменту прийняття Загальними зборами рiшення про її обрання та дiють до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про припинення повноважень обраного Голови Лiчильною комiсiї. З приводу Питання №2 Вирiшили: 2.1. Обрати Головою Загальних зборiв - Сущенка Вiталiя Миколайовича, Секретарем Загальних зборiв - Калiнченкову Iрину Василiвну. З приводу Питання №3 Вирiшили: 3.1. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 3.2. Затвердити Звiт Дирекцiї товариства за 2011 рiк та баланс Товариства з валютою балансу 48 493 тис. грн. 3.3. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. 3.4. Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2011 рiк. З приводу Питання №4 Вирiшили: 4.1. Визнати роботу Дирекцiї Товариства за 2011 рiк задовiльною. З приводу Питання №5 Вирiшили: 5.1. Затвердити розподiл прибутку за пiдсумками 2011-го року, що залишається в розпорядженнi Товариства (пiсля сплати податкiв) в сумi 29,7 тис. грн. на наступнi цiлi: - здiйснити вiдрахування до Резервного фонду в розмiрi - 5%, що складає 1,485 тис. грн.; - iншi 95%, що складає 28,215 тис. грн., з метою забезпечення платоспроможностi Товариства (страховика) направити у вiльнi страховi резерви Товариства. З приводу Питання №6 Вирiшили: 6.1. Затвердити Кодекс корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ". 6.2. Уповноважити Голову Наглядової ради АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" Сущенка Вiталiя Миколайовича пiдписати Кодекс корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ". З приводу Питання №7 Вирiшили: 7.1. Внести змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ", пов'язанi з внесенням змiн до Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 7.2. Затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ". 7.3. Уповноважити Голову Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ" Сущенка Вiталiя Миколайовича пiдписати Статут у новiй редакцiї. 7.4. Уповноважити Генерального директору Мороза Андрiя Олександровича здiйснити всi необхiднi дiї пов'язанi з реєстрацiєю Статуту в новiй редакцiї

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Протягом звiтного року рiшення щодо видлати дивiдентiв не приймалося.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019
Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ Печерський м. Київ Ковпака, 29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №534212
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.07.2010
Міжміський код та телефон (044) 230-32-43
Факс (044) 230-32-43
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Вiдкрите акцiонерне товаритсво "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Печерський м. Київ Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсцiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс 585-42-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ Аудиторська фiрма "Оригiнал"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22862145
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Волоська, 50/38, кв. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №0292
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 425-87-58
Факс 428-87-55
Вид діяльності 74.12.0 дiяльнiсть у сферi бухгалтерьского облiку та аудиту
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Рейтингове агенство "Експерт-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34819244
Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Тургенєвська, 82 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №5
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiй зцiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2010
Міжміський код та телефон (044) 227-60-74
Факс 227-60-74
Вид діяльності Рейтингування
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "Стандарт-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37413337
Місцезнаходження 04071 Україна Подiльський м. Київ вул. Щекавицька, 9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №8
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон 000
Факс 000
Вид діяльності Рейтингування
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiтi Брок"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33633840
Місцезнаходження 02160 Україна Днiпровський м. Київ пр. Позєднання, 7, оф. 728
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №185295
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна клмiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2012
Міжміський код та телефон (044) 501-43-42
Факс (044) 501-43-42
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою ""Перша фондова брокерська компанiя"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33417537
Місцезнаходження 83003 Україна Донецька Калiнiнський Донецьк пр. Iллiча, 17-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №075753
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.08.2012
Міжміський код та телефон (062) 348-44-85
Факс (062) 348-44-85
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр iменних цiнних паперiв.

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
10 серпня 2000 року було заснована ЗАТ "Фiнстрах". 14 квiтня 2009 року ЗАТ "Фiнстрах" було переiменова но у Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ". Компанiя є правонаступником ЗАТ "Фiнстрах" i до неї перейшли все майно, права й обов'язки по укладених договорах ЗАТ " Фiнстрах". Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ" - член Моторного (транспортного) страхового бюро України. Центральний офiс компанiї знаходиться в Києвi.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Страхова компанiя не має вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй).
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Положення "Про облiкову полiтику Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ" (далi - Компанiя) розроблено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi/бухгалтерського облiку (МСФО / МСБО).
У вiдповiдностi до МСБО 8, облiкова полiтика ? це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та процедури, прийнятi товариством для складання фiнансової звiтностi.
Основними принципами складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 1 є:
- принцип нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться);
- безперервнiсть (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що товариство є безперервно дiючим i залишається чинним в найближчому майбутньому).
При виборi i застосуваннi облiкових полiтик Компанiя керується вiдповiдними стандартами та iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За вiдсутностi конкретних стандартiв та iнтерпретацiй, керiвництво Компанiї самостiйно розробляє облiкову полiтику та забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка надається у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам та iншим вимогам МСФЗ.
Ведення бухгалтерського облiку та контролю покладається на бухгалтерiю Компанiї, очолювану головним бухгалтером.
Бухгалтерський облiк Компанiї ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi.
Форма ведення бухгалтерського облiку передбачає використання комп'ютерної програми "C1-Предприятие"
Ведення бухгалтерського облiку в Компанiї здiйснюється за єдиним робочим планом рахункiв, розробленим на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов?язання у балансi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента, операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визначаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення;
- дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахунках у банках.
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи, за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв, або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з бюджетом, та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи зi ступеню завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Операцiї у iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Товариство не визнає умовнi зобов?язання.
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31грудня 2012 року, у тому МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" у новiй редакцiї.
Нематерiальнi активи Компанiї враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
Нематерiальнi активи - це програмнi продукти та лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi - визнанi активом. Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом, виходячи з передбачуваного термiну використання кожного об`єкту.
Основнi засоби Компанiї враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".
Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництвi надання страхових послуг, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;
б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного рок.
Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiнюють за їх собiвартiстю.
Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначати, виходячи з очiкуваної корисностi активу.
Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв та затверджується Генеральним директором Компанiї. Цей строк переглядається щорiчно за результатами рiчної iнвентаризацiї.
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання у спосiб передбачений комiсiєю.
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" i 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
З метою складання фiнансової звiтностi фiнансовi iнвестицiї класифiкують за категорiями:
- призначенi для торгiвлi;
- утримуванi до погашення;
- наявнi для продажу;
- iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Фiнансовi iнвестицiї оцiнюють за їхньою справедливою вартiстю за винятком позик, дебiторської заборгованостi та iнвестицiй утримуваних до погашення що їх слiд оцiнювати за амортизованою собiвартiсть, застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Амортизована собiвартiсть - це первiсна вартiсть iнструмента мiнус виплати основної
Текст аудиторського висновку
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ.
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi концептуальної основи спецiального призначення, що ?рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".

Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора"
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
При складаннi фiнансової звiтностi компанiя керувалася МСФЗ та розясненнями Мiнiстерства фiнансiв України, зокрема листом Мiнфiну вiд 11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спiльним листом Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702.
Звiтнiсть, що подана до Нацкомфiнпослуг, складена за формами, якi встановленi Порядком складання звiтних даних страховикiв, затвердженими розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 03.02.2004 № 39, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 23.04.2004 за № 517/9116.
Компанiєю МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" застосовується частково. В порушення посилювальної якiсної характеристики фiнансової звiтностi - зiставностi та вимог п.21 МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" фiнансова звiтнiсть товариства за 2012 рiк не мiстить три звiти про фiнансовий стан, два звiти про сукупнi доходи, два звiти про рух грошових коштiв, два звiти про змiни у власному капiталi та вiдповiднi примiтки, що включають порiвняльну iнформацiю за 2011 рiк вiдповiдно вимогам МСФЗ.
Протягом звiтного року управлiнський персонал товариства не здiйснював перевiрку зменшення корисностi нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї, що є вiдхиленням вiд вимог п.10 МСБО (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв".
Товариство здiйснює розрахунок резервiв незароблених премiй методом "1/4", що вiдповiдає вимогам Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, якi затвердженi Розпорядженням Держфiнпослуг України вiд 17.12.2004 року №3104, та визнає їх у фiнансовiй звiтностi як зобов'язання у складi iнших забезпечень.
На думку аудиторiв визнання страхових резервiв, якi розрахованi методом "1/4", у якостi зобов'язань не вiдповiдає вимогам п.14а) МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", в якому визначено, що страховик не повинен визнавати як зобов?язання резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду.
Витрати з податку на прибуток не визначаються i не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Умовно - позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", попередня фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ" станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтках, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ" за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ.
Попередню фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ" було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ" може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основнi види послуг, що надає АТ "СГ "Ю.БI.АЙ":
- Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);
- Страхування фiнансових ризикiв;
- Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу);
- Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
- Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника);
- Страхування здоров'я на випадок хвороби;
- Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
- Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу);
- Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї.
- Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
- Страхування медичних витрат;
- Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв;
- Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд);
- Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру;
- Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника);
- Страхування вiд нещасних випадкiв;
- Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв;
Господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється як через власну регiональну мережу, так iз залученням страхових посередникiв по всiй територiї України.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
У звiтному роцi Товариство не здiйснювало будь-якi значнi придбання.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Товариство виробничих потужностей не має. Для виконання Статутних завдань Товариство використовує офiсну мебель та оргтехнiку.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Законотворчi органи держави постiйно змiнюють, корегують, приймають новi нормативно-правовi акти у сферах: обiгу цiнних паперiв, регулювання фiнансових ринкiв; змiни в налоговому облiку. Все це суттево впливає на дiяльнiсть Товариства. Всi змiни приводять до необхiдностi збiльшення витрат пов'язаних з виконанням вимог державних органiв та отримання штрафних санкцiй у разi їх не виконання.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом звiтного року до Товариства було застосовано наступнi штрафнi санкцiй за порушення законодавсва:
1. Штраф у розмiрi 1700,00 грн. згiдно Постанови нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 934 - ЦА-УП-Е Про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв м. Київ 23 листопада 2012 року.
2. Штраф у розмiрi 1700,00 грн. згiдно Постанови нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 933 - ЦА-УП-Е Про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв м. Київ 23 листопада 2012 року.
3. Штраф у розмiрi 1700,00 грн. згiдно Постанови нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 932 - ЦА-УП-Е Про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв м. Київ 23 листопада 2012 року.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Страховою компанiєю за 2012рiк притягнуто страхових платежiв на суму 26343,4 тис. гривень, в порiвняннi з 2011 роком надходження страхових платежiв збiльшилися на 5094 тис. гривень. Дебiторська заборгованiсть на 31.12.11 року складає: - за послуги, строк сплати яких не настав (161) на суму 1865 тис. грн. ( договори , термiн дiї яких настав, але платiж поступив частково), та якi будуть погашенi протягом трьох кварталiв 2013 року); - iншi дебiтори (210) на суму 469 тис. грн., (050) на суму 1440 тис. грн. - Гарантiйний внесок до МТСБУ.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
На 2013 рiк визначенi такi основнi стратегiчнi цiлi АТ "СГ "Ю.БI.АЙ": - забезпечення прибуткової та ефективної дiяльностi Компанiї; - збiльшення обсягiв страхових надходжень на 10% в умовах стриманого росту класичного страхового ринку. З метою досягнення стратегiчних цiлей АТ "СГ "Ю.БI.АЙ", дiяльнiсть Правлiння Компанiї у 2013 роцi буде зосереджено на таких основних напрямках: " Маркетинг i продаж: розширення клiєнтської бази Компанiї за рахунок активної роботи з наявними та потенцiйними клiєнтами; розробка i вдосконалення страхових продуктiв та програм страхування, враховуючи потреби клiєнтських сегментiв та збутової мережi; активний розвиток власних каналiв продажу - агентського, офiсного каналiв та iнтернет-каналу; подальший розвиток проекту "Добровiльне медичне страхування", як iнструменту комплексного страхування великого та середнього бiзнесу; пiдвищення якостi страхового портфелю Компанiї за рахунок прiоритетного розвитку "немоторних" видiв страхування; пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв i полiпшення клiєнтського сервiсу; участь у державних, галузевих та регiональних страхових програмах.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У своїй дiяльностi АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" придiляє увагу стратегiї маркетингу, яка базується на загальному аналiзi страхового ринку України та перспектив попиту на страховi послуги, визначеннi завдань по полiпшенню органiзацiї працi компанiї по реалiзацiї страхових послуг та розробцi нових видiв страхування, а також на використаннi позаштатних агентiв, органiзованих в систему багаторiвневого маркетингу. Ця система органiзацiї працi використовує кращий вид реклами - живе слово, i оптимальний вид маркетингу - автоматичний розвиток дiяльностi компанiї у напрямку найбiльшого попиту на страховi послуги. В своїй дiяльностi у просуваннi страхового продукту на ринку страхових послуг Компанiя застосовуватиме методи прямого маркетингу, а саме: - зосередження уваги на конкретнiй групi споживачiв страхового продукту; - розсилки пропозицiй про спiвпрацю потенцiйним клiєнтам; - розмiщення тематичної iнформацiї про Компанiю у засобах масової iнформацiї, реклама на транспортi в ЗМI; - особистi контакти керiвництва компанiї з посадовими особами клiєнтiв. Цiна страхової послуги знаходить своє вiдображення в страховому платежi. Нижня межа цiни визначається принципом рiвностi мiж надходженням платежiв страхувальника та виплатами страхового вiдшкодування; верхня межа - витратами Компанiї i попитом на цю послугу. Кiнцева ринкова цiна послуги буде залежати вiд розмiру i структури його страхового портфелю, якостi iнвестицiйної дiяльностi величини власних витрат на ведення страхової справи. При формуваннi цiни на страховi послуги Компанiя спирається на загальну цiнову полiтику в цiлому на ринку України. На деякi види страхових послуг цiни можуть бути встановленi вище нiж в конкурентiв, але це повинно бути обумовлено бiльш широкими можливостями страхових послуг з кращою якiстю. Якщо зв'язати цiну, ринок збуту i розмiри прибутку, але валовий дохiд залишиться в нормi. Планується визначити ряд варiантiв цiнової полiтики, з яких береться оптимальний.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 30.12.2012 рiк Товариство жодних судових справ не має.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
У 2012 роцi рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" пiдтвердило АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" рейтинг фiнансової стiйкостi на рiвнi uaA, що вiдображає високу здатнiсть Компанiї виконувати свої борговi зобов'язання. Стратегiя розвитку АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" в 2013-2014 р.р. базується на забезпеченнi прибутковостi шляхом досягнення збалансованого росту страхових премiй, оптимiзацiї витрат i акценту на клiєнт орiєнтованiсть. В 2013 роцi Компанiя планує зберегти завойованi позицiї класичного страхового ринку, пiдвищити ефективнiсть страхової дiяльностi, полiпшити якiсть обслуговування страхувальникiв (застрахованих), удосконалити систему управлiння, скоротити витрати на ведення справи, полiпшити систему збуту продуктiв, а також забезпечувати рекламну пiдтримку, спрямовану на просування страхових продуктiв i популяризацiю дiяльностi АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" серед потенцiйних клiєнтiв.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 130.000 170.000 0.000 0.000 130.000 170.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 130.000 170.000 0.000 0.000 130.000 170.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Опис Основнi засоби вiдображенi матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) протягом якого очiкується, що актив буде придатний для використання.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 37378.000 34298.000
Статутний капітал (тис. грн.) 33000.000 33000.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0.000 0.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно з метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3, а саме: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
Висновок Таким чином, на думку аудитора, вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2012 року складає 37378 тис. грн., що перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу, який станом на 31 грудня 2012 року складає 33000 тис. грн., на 4378 тис. грн., що вiдповiдає вимогам п.2.5 Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi, якi затвердженi Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 40 вiд 28 серпня 2003 року iз змiнами та доповненнями та вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 0.000 X X
Усього зобов'язань X 0.000 X X
Опис: б.к.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 1 0
3 2010 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiiв здiйснювала Реєстрацiйна комiсiя. Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Голосування вiдбулося шляхом пiдняття рук. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Про змiну реєстроутримувача та погодження договору iз новим Реєстроутримувачем. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 30

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада iнших комiтетiв не створювала.
Інші (запишіть) Наглядова рада iнших комiтетiв не створювала.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) б.к.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): б.к. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) б.к.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Так Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Iнша посадова особа, яка вiдповiдає за збереження протоколiв вiдсутня. Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про Наглядову раху.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) Наглядова рада.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор у звiтному роцi не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя та Наглядова рада.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна крмiсiя проводила перевiрку з власної iнiцiативи.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство залучення iнвестицiй не планує
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Особа, яка веде облiк власникiв на акцiї у депозитарнiй системi не змiнювалась.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ" був розмiщений на сайтi Товариства.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Протягом звiтного року фактiв недотримання Кодексу корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ" виявлено не було.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом задоволення потреб ринку України щодо надання послуг в сферi страхування i перестрахування, сприяння пiдвищенню якостi фiнансових послуг.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Перелiк власникiв iстотної участi в Товариствi вiдсутнi.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушення Членами Налядової ради та Виконавчим органом внутрiшнiх правил протягом звiтного року не було.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Протягом звiтного року заходи впливу органами державної влади до фiнансової установи не застосовувалися.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Система управлiння ризиками у Товариствi вiдсутня.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
У звiтному роцi Товариство внутрiшнього аудиту не мало.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
У звiтному роцi вiдчудження, що перевищуєь встановлений статутний капiтал не вiдбувалося.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Будь-якi активи у звiтному роцi не придбавались.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
У звiтному роцi операцiї з повязаними особами не проводилися.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
На прикiнцi звiтного року було проведено аудит за новими стандартами.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Оригiнал" Свiдоцтво №0292 про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 р. № 98 та продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 04 листопада 2010 року № 221/3, чинне до 04 листопада 2015 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Понад 11 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
4 роки
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
б/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
б/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
б/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
б/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Усi скарги розглядаються Дирекцiєю Товариства.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Генеральний директор АТ "СГ "Ю.БI.АЙ" Мороз А.О.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом звiтного року жодної скарги не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Протягом звiтного року жодного судового засiднання не вiдбувалося.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 22
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ" за ЄДРПОУ 31113488
Територія за КОАТУУ 80391
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 07774
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 68
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 04112, м.Київ, вул.Дегтярiвська,48,офiс 708
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 235 235
- первісна вартість 011 238 241
- накопичена амортизація 012 ( 3 ) ( 6 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 130 170
- первісна вартість 031 188 251
- знос 032 ( 58 ) ( 81 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 19766 37970
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 7711 1440
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 27842 39815
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 51 10
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 2564 1865
- первісна вартість 161 2564 1865
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 148 123
- з нарахованих доходів 190 48 34
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 182 469
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 10528 8999
- у т.ч. в касі 231 3 2
- в іноземній валюті 240 65 409
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 13586 11909
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 41428 51724
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 33000 33000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 1263 1263
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -6560 3115
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 27703 37378
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 12
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 10641 12396
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 -5943 -4221
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 4698 8187
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 5353 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 5353 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 51 9
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 91 115
- з бюджетом 550 325 303
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 1 0
- з оплати праці 580 2 1
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3204 5731
Усього за розділом IV 620 3674 6159
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 41428 51724
Примітки Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розроблення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 ?Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi? та МСБО 16 ?Основнi засоби?, а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" та оцiнки за справедливою вартiстю окремих iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складена вiдповiдно до змiн, внесених Законом №3332 до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року № 996- XIV (п.12.2 ст.12 пiдпункт 1) та п. 2 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою КМУ вiд 28.02.2000р. №419.
Фiнансова звiтнiсть складається з:
- балансу станом на 31.12.2012;
- звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк;
- звiту про рух грошових коштiв за 2012 рiк;
- звiту про власний капiтал за 2012 рiк.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" компанiєю визначена облiкова полiтика.
Керівник Мороз Андрiй Олександрович
Головний бухгалтер Хромцова Валентина Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 22
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ" за ЄДРПОУ 31113488
Територія за КОАТУУ 80391
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 07774
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13224 6378
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 13224 6378
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( -6099 ) ( -2743 )
Валовий:
- прибуток 050 7125 3635
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 30669 9638
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( -1305 ) ( -1234 )
Витрати на збут 080 ( -4810 ) ( -2041 )
Інші операційні витрати 090 ( -38779 ) ( -8852 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 1146
- збиток 105 ( -7100 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 54902 5000
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( -344 ) ( -437 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( -46313 ) ( -5005 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 1145 704
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( -1021 ) ( -674 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 124 30
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 124 30
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 138 127
Витрати на оплату праці 240 1461 1178
Відрахування на соціальні заходи 250 528 430
Амортизація 260 51 75
Інші операційни витрати 270 48815 13060
Разом 280 50993 14870
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 330000.00000000 330000.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 330000.00000000 330000.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розроблення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО 16 "Основнi засоби", а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40"Iнвестицiйна нерухомiсть" та оцiнки за справедливою вартiстю окремих iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складена вiдповiдно до змiн, внесених Законом №3332 до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року № 996- XIV (п.12.2 ст.12?) та п. 2 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою КМУ вiд 28.02.2000р. №419.
Фiнансова звiтнiсть складається з:
1. балансу станом на 31.12.2012;
2. звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк;
3. звiту про рух грошових коштiв за 2012 рiк;
4. звiту про власний капiтал за 2012 рiк.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" компанiєю визначена облiкова полiтика.
Керівник Мороз Андрiй Олександрович
Головний бухгалтер Хромцова Валентина Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 22
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ" за ЄДРПОУ 31113488
Територія за КОАТУУ 80391
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 07774
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 27751 20994
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 32 5
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 19
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 15 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 5541 4173
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 20270 ) ( 17793 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 1218 ) ( 978 )
Витрат на відрядження 110 ( 26 ) ( 4 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1102 ) ( 403 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 593 ) ( 469 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 219 ) ( 176 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 5366 ) ( 5014 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 4545 354
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 4545 354
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 18500 10098
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 18177 ) ( 9103 )
- необоротних активів 250 ( 66 ) ( 181 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 257 814
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 257 814
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 6118
Інші надходження 330 577 0
Погашення позик 340 ( 5355 ) ( 797 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 1125 ) ( 329 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -5903 4992
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -5903 4992
Чистий рух коштів за звітній період 400 -1101 6160
Залишок коштів на початок року 410 10593 4433
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -84 0
Залишок коштів на кінець року 430 9408 10593
Примітки б.к.
Керівник Мороз Андрiй Олександрович
Головний бухгалтер Хромцова Валентина Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 22
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ" за ЄДРПОУ 31113488
Територія за КОАТУУ 80391
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 07774
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 33000 0 0 0 1263 35 0 0 34298
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 -6595 0 0 -6595
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 33000 0 0 0 1263 -6560 0 0 27703
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 124 0 0 124
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 9551 0 0 9551
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 9675 0 0 9675
Залишок на кінець року 300 33000 0 0 0 1263 3115 0 0 37378
Примітки Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розроблення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО 16 "Основнi засоби", а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" та оцiнки за справедливою вартiстю окремих iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складена вiдповiдно до змiн, внесених Законом №3332 до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року № 996- XIV (п.12.2 ст.12) та п. 2 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою КМУ вiд 28.02.2000р. №419.
Фiнансова звiтнiсть складається з:
- балансу станом на 31.12.2012;
- звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк;
- звiту про рух грошових коштiв за 2012 рiк;
- звiту про власний капiтал за 2012 рiк.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" компанiєю визначена облiкова полiтика.
Керівник Мороз Андрiй Олександрович
Головний бухгалтер Хромцова Валентина Миколаївна

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 0
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 0
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 0 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 0 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 0
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Мороз Андрiй Олександрович
Головний бухгалтер Хромцова Валентина Миколаївна

Інформація щодо аудиторського висновку

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«Страхова група «Ю.БI.АЙ»
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року
Власникам цiнних паперiв та найвищому керiвництву
ПрАТ «СГ «Ю.БI.АЙ»
ЗВIТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова група «Ю.БI.АЙ», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ.
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора»
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
При складаннi фiнансової звiтностi компанiя керувалася МСФЗ та роз’ясненнями Мiнiстерства фiнансiв України, зокрема листом Мiнфiну вiд 11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спiльним листом Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702.
Звiтнiсть, що подана до Нацкомфiнпослуг, складена за формами, якi встановленi Порядком складання звiтних даних страховикiв, затвердженими розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 03.02.2004 № 39, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 23.04.2004 за № 517/9116.
Компанiєю МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» застосовується частково. В порушення посилювальної якiсної характеристики фiнансової звiтностi – зiставностi та вимог п.21 МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» фiнансова звiтнiсть товариства за 2012 рiк не мiстить три звiти про фiнансовий стан, два звiти про сукупнi доходи, два звiти про рух грошових коштiв, два звiти про змiни у власному капiталi та вiдповiднi примiтки, що включають порiвняльну iнформацiю за 2011 рiк вiдповiдно вимогам МСФЗ.
Протягом звiтного року управлiнський персонал товариства не здiйснював перевiрку зменшення корисностi нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї, що є вiдхиленням вiд вимог п.10 МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисностi активiв».
Товариство здiйснює розрахунок резервiв незароблених премiй методом «1/4», що вiдповiдає вимогам Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, якi затвердженi Розпорядженням Держфiнпослуг України вiд 17.12.2004 року №3104, та визнає їх у фiнансовiй звiтностi як зобов’язання у складi iнших забезпечень.
На думку аудиторiв визнання страхових резервiв, якi розрахованi методом «1/4», у якостi зобов’язань не вiдповiдає вимогам п.14а) МСФЗ (IFRS) 4 “Страховi контракти», в якому визначено, що страховик не повинен визнавати як зобов’язання резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду.
Витрати з податку на прибуток не визначаються i не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Умовно - позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», попередня фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Страхова група «Ю.БI.АЙ» станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтках, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Страхова група «Ю.БI.АЙ» за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства «Страхова група «Ю.БI.АЙ», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ.
Попередню фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Страхова група «Ю.БI.АЙ» було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Страхова група «Ю.БI.АЙ» може бути не прийнятною для iнших цiлей.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi за 2012 рiк
Приватного акцiонерного товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ"
1. Органiзацiя
Приватне акцiонерне товариства "Страхова група "Ю.БI.АЙ" зареєстроване в Шевченкiвськiй районнiй в м. Києвi Державнiй адмiнiстрацiї 10.08.2004р (первинна реєстрацiя), остання реєстрацiйна дiя - 25.04.2012р., реєстрацiйний №10741050020003385, код 31113488, органiзацiйно-правова форма - акцiонерне товариство, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярiвська,48, офiс 708 (фактична адреса: м. Київ, бульвар Л.Українки, 7/Б, секцiя А, поверх 3).
Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв.
Основними видами дiяльностi, якими займається Товариство, є надання послуг по страхуванню та перестрахуванню, крiм страхування життя, на пiдставi лiцензiй серiї АВ за № №469756-469771 вiд 26.06.2009р., серiя АВ №528850 вiд 18.05.2010р., виданих Державної комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2011 року та 2012 року складала 62 та 90 осiб, вiдповiдно.
Статутний капiтал, включає в себе внески акцiонерiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд.
Компанiя визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту компанiї.
Компанiя нараховує дивiденди акцiонерам, якi визнає як зобов'язання на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно.
Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Зборами акцiонерiв.
Станом на 31 грудня 2011р. та 2012 р. акцiонери володiли акцiями (простi iменнi) товариства в кiлькостi 33 000 000 штук. Статутний фонд акцiонерного товариства сформований у повному розмiрi - 33000 тис. грн. грошовими коштами, в перерахунку до курсу ЄВРО станом на 31 грудня 2011р. та 31 грудня 2012 року фактично сплачений розмiр статутного фонду вiдповiдає: 2011 р.- 3204 тис. ЄВРО ( курс ЄВРО 10,298053), 2012 р. - 3112,2 тис. Євро (курс ЄВРО 10,603514).
2.Основа надання iнформацiї
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розроблення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО 16 "Основнi засоби", а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" та оцiнки за справедливою вартiстю окремих iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складена вiдповiдно до змiн, внесених Законом №3332 до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року № 996- XIV (п.12.2 ст.12?) та п. 2 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою КМУ вiд 28.02.2000р. №419.
Фiнансова звiтнiсть складається з:
- балансу станом на 31.12.2012;
- звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк;
- звiту про рух грошових коштiв за 2012 рiк;
- звiту про власний капiтал за 2012 рiк.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" компанiєю визначена облiкова полiтика.
3. Основнi принципи бухгалтерського облiку:
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента, операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визначаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовий актив, доступний для продажу;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення;
- дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi зобов?язання, оцiненi за амортизованою вартiстю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахунках у банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи, за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв, або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з бюджетом, та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи зi ступеню завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї у iноземнiй валютi облiковуваються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання.
Прийняття нових стандартiв
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31грудня 2012 року, у тому МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" у новiй редакцiї.
4. Розкриття iнформацiї статей балансу
Данi балансу станом на 01.01.2012 року та станом на 31.12.2012р. з урахуванням вимог МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Тис.грн.
Актив Код рядка На початок звiтного перiоду
На кiнець звiтного перiоду
ПСБО МСФЗ
Рiзниця (+,-) ПСБО МСФЗ
Рiзниця (+,-)
1 2 3 4
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть 010 199 235 +36 197 235 +38
первiсна вартiсть 011 238 238 0 241 241 0
накопичена амортизацiя 012 39 3 -36 44 6 -38
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 020
Основнi засоби:
залишкова вартiсть 030 218 130 -88 234 170 -64
первiсна вартiсть 031 363 188 +175 423 251 -172
знос 032 145 58 -87 189 81 -108
Довгостроковi бiологiчнi активи:
справедлива (залишкова) вартiсть 035
первiсна вартiсть 036
накопичена амортизацiя 037
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 040
iншi фiнансовi iнвестицiї 045 26245 19766 -6479 36461 37970 +1509
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 050 7098 7711 +613 1440 1440
Вiдстроченi податковi активи 060
Iншi необоротнi активи 070
Усього за роздiлом I 080 33760 27842 -5918 38332 39815 +1483
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси 100 54 51 -3 12 10 -2
Поточнi бiологiчнi активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукцiя 130
Товари 140
Векселi одержанi 150
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть 160 2562 2564 +2 1865 1865 0
первiсна вартiсть 161 2562 2564 +2 1865 1865 0
резерв сумнiвних боргiв 162
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180 53 148 +95 126 123 -3
з нарахованих доходiв 190 48 48 0 34 34 0
iз внутрiшнiх розрахункiв 200
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 1328 182 -1146 469
469
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
в нацiональнiй валютi 230 10528 10528 0 8999 8999 0
у тому числi в касi 231 3 3 0 2 2 0
в iноземнiй валютi 240 65 65 0 409 409 0
Iншi оборотнi активи 250
Усього за роздiлом II 260 14638 13586 -1052 11914 11909 -5
III. Витрати майбутнiх перiодiв 270 95 0 -95
Баланс 280 48493 41428 -7065 50246 51724 +1478


Пасив Код рядка
1 2
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 300 33000 33000 0 33000 33000 0
Пайовий капiтал 310
Додатковий вкладений капiтал 320
Iнший додатковий капiтал 330
Резервний капiтал 340 1263 1263 0 1263 1263 0
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 35
-6560 -6595 159 3115 +2956
Неоплачений капiтал 360
Вилучений капiтал 370
Усього за роздiлом I 380 34298
27703
-6595 34422 37378 +2956
II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу 400 12 12
Iншi забезпечення 410 5167 4698 +469 9653 8175 -1478
Цiльове фiнансування2 420
Усього за роздiлом II 430 5167 4698 +469 9665 8187 +1478
III. Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв 440
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 450 5353 5353 0
Вiдстроченi податковi зобов'язання 460
Iншi довгостроковi зобов'язання 470 0
Усього за роздiлом III 480 5353 5353 0 0 0 0
IV. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 500
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселi виданi 520
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 51 51 0 9 9
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансiв 540 91 91 0 115 115
з бюджетом 550 325 325 0 303 303
з позабюджетних платежiв 560
зi страхування 570 2 1 0
з оплати працi 580 2 2 0 1 1
з учасниками 590
iз внутрiшнiх розрахункiв 600
Iншi поточнi зобов'язання 610 3204 3204 0 5731 5731
Усього за роздiлом IV 620 3675 3674 0 6159 6159 0
V. Доходи майбутнiх перiодiв 630
Баланс 640 48493 41428 -7065 50246 51724 +1478

Нематерiальнi активи
вiдображенi немонетарнi активи, а саме програмнi продукти та лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi - визнанi активом.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом, виходячи з передбачуваного термiну використання кожного об'єкту - вiдновлення нарахованої амортизацiї на безстроковi лiцензiї, (термiн дiї лiцензiй не обмежено).
на 01.01.2012р на 31.12.2012р
ДТ 133; КТ 44 - 36 550,00грн. ДТ 133; КТ 44 - 37 750,00грн
Всього 36 550,00грн. Всього 37 750,00грн

Основнi засоби вiдображенi матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) протягом якого очiкується, що актив буде придатний для використання.
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Рух необоротних активiв виглядає так:
Нематерiальнi активи Земля Iнвестицiйна
нерухомiсть Будинки Офiсне обладнання Транспорт Меблi Iншi необоротнi активи Капiтальнi iнвестицiї Разом
основнi засоби
Первiсна вартiсть
на 01 сiчня 2012р. 238 76 12 275 363
надiйшло
3 63 63
вибуло 3 3
iншi змiни -14 +14 -172 -172
на 31 грудня 2012р. 241 62 26 163 251
Амортизацiя
на 01 сiчня 2012р. 39 6 2 137 145
нарахована за рiк 5 8 5 33 46
знос на активи, якi вибули 3 3
iншi змiни -38 -107 -107
на 31 грудня 2012 р. 6 14 7 60 81
Вартiсть на 31.12.12р 241
70 10 138 251
Чиста вартiсть на 31 грудня 2012р. 235
48
19 103 170
Рекласифiкацiя основних засобiв
на 01.01.2012р на 31.12.2012р
ДТ 106 - КТ 104 -14063,31грн. ДТ 104 - Кт 112 - 68651,11грн.
ДТ 104 - Кт 112 - 62859,21грн ДТ 106 - Кт 112 - 93550,12 грн.
ДТ 106 - Кт 112 - 37023,41грн.

Списання iнших необоротних активiв з огляду невизнання їх активом
на 01.01.2012р на 31.12.2012р
ДТ 44 - КТ 112 - 175 207,60грн. ДТ 44 - КТ 112 - 172 460,20грн
Всього 175 207,60грн Всього 172 460,20грн
Знос основних засобiв
Рекласифiкацiя
на 01.01.2012р на 31.12.2012р
ДТ 132 - КТ 131 - 31429,60 грн. ДТ 44 - КТ 131 - 870,00грн.
ДТ 132 - КТ 131 - 8511,71 грн. ДТ 44 ? КТ 131 - 8480,00грн.
ДТ 132 - КТ 131 - 31430 грн.
ДТ 132 - КТ 131 - 18512 грн.
списання, з огляду невiдповiдностi активу
на 01.01.2012р на 31.12.2012р
ДТ 132 - КТ 44 - 87602,96грн. ДТ 132 - КТ 44 - 86236,07 грн.
ДТ 132 - КТ 44 - 2896 грн.
ДТ 132 - КТ 44 - 28260,0 грн.
Всього 87602,96 грн. Всього 108 042,07

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (Цiннi папери)
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" i 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Зменшення корисностi за фiнансовими вкладеннями станом на початок року складає 6479,0 тис.грн.; збiльшення корисностi за фiнансовими вкладеннями на кiнець року - 1509,0 тис.грн.
Iнвестицiї для продажу в балансi вiдображенi в облiку за справедливою вартiстю, їх перелiк (тис.грн.):
01.01.2012 31.12.2012
ПАТ "Укрсоцбанк" 10 354 0
ВАТ "ДЕК "Центроенерго" 9 019 0
ПАТ "ЗНВКIФ "БIТ Капiтал" 43 200
ПАТ "ЗНВКIФ "Iнвестицiї плюс" 43 500
ПАТ КВIФ "Горизонт "НВТЗ" 265 1 219
ПАТ "ЗНВКIФ "Амрiта" 31 802
ПАТ "ЗНВКIФ "Капiтал Iнвест" 4 250
Разом: 19 766 37 970
на 01.01.2012р
на 31.12.2012р
ДТ 44 - КТ143 - 6 478 477,50грн. ДТ 143 - КТ 44 - 1509800,00грн.
Всього 6 478 477,50 Всього 1 509 800,00
Виробничi запаси, враховуються за однорiдними групами:
- основнi матерiали, що використовуються в процесi продажу страхових послуг;
- допомiжнi матерiали, що використовуються в процесi продажу страхових послуг.
Облiк i вiдображення у фiнансової звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до СБО2 "Запаси".
Компанiя застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво з надання страхових послуг за iдентифiкованою собiвартiстю.
Причинами списання запасiв є:
- пошкодження;
- часткове або повне застарiвання.
Списання, що не вiдповiдає активу на початок року - 3,0 тис.грн. ( ДТ44 - КТ 20 - 2999,50грн.) ; списання, що не вiдповiдає активу на кiнець року - 2,0 тис.грн. (ДТ 44 - КТ 20 - 1814,61грн.).
Списання, що не вiдповiдає активу
01.01.2012 31.12.2012
ДТ 44 - КТ 20 - 3179,20грн. ДТ 44 - КТ - 1817,61 грн.


Дебiторська заборгованiсть
Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi компанiя здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Операцiйна дебiторська заборгованiсть ? це заборгованiсть, яка вини?кає в процесi страхової дiяльностi компанiї за умови пiдписання договору та внесення коштiв.
Не операцiйна дебiторська заборгованiсть вини?кає вiд операцiй, не пов'язаних з операцiйною дiяльнiстю товариства. До неї вiдносяться позики виданi працiвникам компанiї, та аванси рiзним органiзацiям.
Дебiторську заборгованiсть класифiкується:
1) рахунки до отримання - вид дебiторської заборгованостi, який виникає при продажу страхових послуг;
2) векселi до отримання;
3) дебiторська заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю;
4) iнша заборгованiсть:
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю i балансова вартiсть її зменшується застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв до строку погашення до поточної чистої балансової вартостi фiнансового активу.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть - зменшення корисностi на початок року - 526,0 тис.грн., рекласифiкацiя - 1139,0 тис.грн., списання за рахунок резерву сумнiвних боргiв - 204,0 тис.грн.; на кiнець року зменшення корисностi - 0,00 тис.грн., списання за рахунок резерву сумнiвних боргiв - 204,0 тис.грн.
Зменшення корисної вартостi (вексель)
на 01.01.2012р на 31.12.2012р
ДТ 44 - КТ182 - 525 961,80грн.
списання за рахунок резерву сумнiвних боргiв
ДТ 38 КТ 183 - 204000,00 грн. ДТ 38 КТ 183 - 204000,00 грн.
Рекласифiкацiя залишку коштiв, якi знаходяться у МТСБУ
на 01.01.2012р на 31.12.2012р
ДТ 183 - КТ37 - 1 138 952,10грн. .
Всього 1138 952,10
Дебiторська заборгованiсть за послуги (договори страхування вступили в дiю, але оплата надходить частинами) ? рекласифiкацiя 2,0 тис.грн. на початок року, на кiнець -0,0 грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - рекласифiкацiя рахунку майбутнiх перiодiв у дебiторську заборгованiсть в сумi на початок року -95,0 тис.грн. (ДТ 37 - КТ 39 - 95000,00 грн.);
на кiнець року дисконтування -3,0 тис.грн.(ДТ 44 - КТ371 - 2600,62грн.).
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ? рекласифiкацiя (частка Товариства у фондi у фондi захисту потерпiлих МТСБУ) -1139,0 тис.грн., рекласифiкацiя (Дт 36 - Кт 37 -2575,87 грн.), дисконтування позик працiвникiв
(ДТ 44 - КТ 37 - 4179,20грн.) на початок року; рекласифiкацiя (нарахованої комiсiйної винагороди за грудень) -64,0 тис.грн. ( на кiнець року.
рекласифiкацiя
на 01.01.2012р на 31.12.2012р
Дт 36 - Кт 37 -2475,87 грн.

дисконтування позик працiвникiв
на 01.01.2012р на 31.12.2012р
ДТ 44 - КТ 37 - 4179,20грн.

Дебiторська заборгованiсть в балансi виглядає так:
Тис.грн.
01.01.2012 31.12.2012
Довгострокова дебiторська заборгованiсть товариств за векселем, у т.ч. у якостi гарантiйного внеску до МТСБУ - 100 000 євро (1139,0 тис.грн.),та фонд захисту потерпiлих. 7711 1440
Дебiторська заборгованiсть за страховi послуги 2564 1865
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 0 0
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 148 123
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 48 34
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 182 469
У 2011р. нарахований резерв сумнiвних боргiв в сумi - 204,0 тис грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахунках у банках (грн.)
01.01.2012 31.12.2012
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 10 527 986,80 8 998 809,76
Грошовi кошти в iноземнiй валютi Дол.США) 65 108,00 408 602,16
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають (грн.):
01.01.2012 31.12.2012
Кошти в касi 3159,47 2124,00
Поточнi рахунки в банках 3 924 727,33 832 207,76
Депозити 6600100,00 8 573 704,16
Зобов'язання компанiї, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Поточна кредиторська заборгованiсть i вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Довгостроковi зобов?язання
01.01.2012 31.12.2012
Позика 5 353 158 грн. 0
Поточнi зобов'язання тис.грн.
01.01.2012 31.12.2012
Кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування 51 9
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансiв 91 115
з бюджетом 325 303
зi страхування 1 0
з оплати працi 2 1
Iншi поточнi зобов?язання 3204 5731
Iншi забезпечення
Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам".
Страховi резерви
При формуваннi страхових резервiв ми дотримувалися вимог законодавства України та Облiкової полiтики компанiї.
Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" ми:
а) не визнавали як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як коливань збитковостi);
б) провели перевiрку адекватностi зобов'язань;
г) не проводили взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами;
?) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування.
До оцiнки адекватностi страхових зобов'язань ми залучати актуарiїв та фахiвцiв з актуарної та фiнансової математики.
Висновок актуарiя:
Вiдповiдно до вимог МСФЗ була проведена перевiрка адекватностi страхових зобов'язань страховика. Перевiрцi пiддавалися наступнi резерви:
a) Резерв незаробленої премiї (далi РНП).
b) Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (далi RBNS).
c) Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (далi IBNR).
Перевiрка вiдбувалася вiдповiдно до вимог тесту адекватностi зобов'язань МСФЗ 4.15-4.19. Додатково використовувалися роз'яснення IASP 6 (роз'яснення по тесту адекватностi зобов'язань, наданi Мiжнародною Актуарною Асоцiацiєю).
1. При тестуваннi проводилось порiвняння балансової вартостi iснуючих зобов'язань з поточною оцiнкою майбутнiх грошових коштiв за страховими контрактами.
а) При оцiнцi достатностi РНП балансова вартiсть РНП порiвнювалася з очiкуваними виплатами, аквiзацiйними витратами, витратами на урегулювання збиткiв, адмiнiстративними витратами. Для оцiнки виплат використовували очiкуваний рiвень збитковостi, рiвень якої встановлювався з врахуванням iснуючого рiвня збитковостi. В аквiзацiйнi витрати включалися комiсiйна винагорода та заробiтна плата штатних продавцiв. Рiвень витрат на урегулювання збиткiв та адмiнiстративнi витрати встановлювалися виходячи з iснуючої ситуацiї. Потенцiйний iнвестицiйний дохiд з розмiщуваних резервiв не використовувався.
b) При оцiнцi RBNS аналiз минулих виплат показав невелику вiдмiннiсть у виплачених збитках порiвняно з попередньо зарезервованими пiд них резерв. Це вказує про вiдсутнiсть значного заниження RBNS в минулих перiодах. З огляду на специфiчнiсть процесу резервування заявлених, але не виплачених збиткiв бiльш поглиблений аналiз не проводився.
c) При оцiнцi IBNR, який компанiя формує по виду страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв, було проаналiзовано трикутники розвитку виплат. Враховувався розмiр портфелю (i вiдповiдно обсяг виплат) та термiн дiї лiцензiй на предмет можливостi використання ланцюгового метода або метода Борнхуеттера-Фергюсона.
2. Щодо результату перевiрки адекватностi страхових зобов'язань,
сформованi резерви є достатнiми для виконання майбутнiх зобов'язань. Виявлено суттєвий запас у РНП, що пояснюється невисоким рiвнем збитковостi. По RBNS резерв було оцiнено на пiдставi даних страховика, тому в бiльшiй мiрi оцiнка адекватностi побудована на вiдповiдальностi страховика вчасно i в повнiй мiрi вiдображати резерви по заявленим збиткам. По IBNR має мiсце короткий термiн iсторiї збиткiв i малий обсяг виплат для використання методу,вiдмiнного вiд методу фiксованого вiдсотку. Наявнi даннi показують достатнiсть сформованого резерву.
3. Враховуючи результат перевiрки адекватностi страхових зобов?язань, сформованi резерви мають наступнi значення:
РНП - 10 180 676 грн. Актуарна оцiнка грошових коштiв за цими зобов'язаннями -
4 895 680 грн.
RBNS - 1 499 886 грн., актуарна оцiнка така ж.
IBNR - 715 398 грн., актуарна оцiнка така ж.
Висновок актуарiя був виконаний актуарiєм Яценко Я.В., диплом 01-008 вiд 02.02.2012 р.
Змiни страхових резервiв у 2012р. виглядають так (тис.грн.):
01.01.2012 31.12.2012
ПСБО МСФЗ рiзниця ПСБО МСФЗ рiзниця
Резерв незароблених премiй 9465 9465 0 10181 10181 0
Частка перестраховикiв у резервах незароблених премiй -4783 -4783 0 -4179 -4179 0
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
1088 1088 0 359 1500 +1141
Частка перестраховикiв у резервах заявлених, але не виплачених збиткiв -1159 -1159 0 -42 -42 0
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 88 88 0 715 715 0
Резерв коливань збитковостi 469 0 -469 2619 0 -2619
Iншi забезпечення 5167 4698 -469 9653 10742 -1478
Власний капiтал на початок року
Тис.грн.
Стаття Код Статут-
ний
капiтал Пайо-
вий
капiтал Додат-
ковий
вкладе-
ний
капiтал Iнший
додат-
ковий
капiтал Резерв-
ний
капiтал Нерозпо-
дiлений
прибуток Неопла-
чений
капiтал Вилу-
чений
капiтал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 33 000 1 263 35 34 298
Коригування:
Змiна облiкової полiтики, а саме: 020 -6595 -6595
списання, що не вiдповiдає активу(основнi засоби) -175
вiдновлення нарахованого зносу (основнi засоби) 88
вiдновлення нарахованого зносу (лiцензiї) 36
зменшення корисностi за фiнансовими вкладеннями -6 479
зменшення корисностi за дебiторською заборгованiстю -526
перерахунок страхових резервiв(коливань збитковостi) 469
0
дисконтування позик працiвникiв -4
списання запасiв -4
Виправлення помилок 030 0
Iншi змiни 040
Скоригований залишок на початок року 2012 050 33 000 0 0 1 263 -6560
0 27703

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА 2012 рiк - 124,0 тис. грн..
Власний капiтал на кiнець року
Стаття Код Статут-
ний
капiтал Пайо-
вий
капiтал Додат-
ковий
вкладе-
ний
капiтал Iнший
додат-
ковий
капiтал Резерв-
ний
капiтал Нерозпо-
дiлений
прибуток Неопла-
чений
капiтал Вилу-
чений
капiтал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Iншi змiни в капiталi: 280
Коригування:
Змiна облiкової полiтики, а саме: 9551 9551
Сторно змiн на початок року 6595
списання, що не вiдповiдає активу(основнi засоби) -172
вiдновлення нарахованого зносу (основнi засоби) 86
вiдновлення нарахованого зносу (лiцензiї) 38
зменшення корисностi за фiнансовими вкладеннями 1509
Рекласифiкацiя зносу -9
перерахунок страхових резервiв:
-резерв коливань збитковостi;
-донарахування резерву збиткiв 2619
-1141

дисконтування позик працiвникiв -3
Списання з огляду невiдповiдностi активу 31
списання запасiв -2
Разом змiни в капiталi 9675 9675

Залишок на кiнець року 2012 050 33 000 0 0 1 263 3115 0 37378

Поточнi зобов?язання - змiн не має.
Валюта балансу на кiнець року дорiвнює 51 724,0 тис.грн.


5. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Доходи компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.
Сума (нарахованих) отриманих премiй страхування за 2012 рiк склала 26 343,4 тис. грн.
Премiї, сплаченi (нарахованi) перестраховикам за 2012 рiк склали 11 799,6 тис. грн.
2011 2012
Заробленi страховi платежi 6378 13224

Собiвартiсть реалiзацiї
2011 2012
Страховi вiдшкодування 769 3465
Амортизацiя 2 2
Витрати на персонал 1034 1546
Iншi 938 1086
Разом 2743 6099

Адмiнiстративнi витрати
2011 рiк 2012
Заробiтна плата та вiдрахування до соцiальних фондiв 569 482
Амортизацiя на необоротнi активи 72 48
Витрати на оренду 333 427
Банкiвське обслуговування 123 198
Аудиторськi послуги 11 29
Господарськi витрати 66 62
Технiчне обслуговування 60 59
Разом: 1234 1305
Витрати на збут
2011 рiк 2012 рiк
Комiсiйна винагорода агентам 2004 4810
Маркетинг 37 0
Разом: 2041 4810
Iншi операцiйнi доходи
2011 рiк 2012 рiк
Комiсiйна винагорода 15
Операцiйна курсова рiзниця 18 3
Суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших, нiж резерви незароблених премiй 2675 22763
Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками 94 1191
Суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 17 82
Купiвля-продаж валюти 6136 5524
Дохiд вiд розторгнення договорiв страхування 14 4
Реалiзацiя основних засобiв 1 0
Вiдсотки банкiв 668 1102
Разом: 9638 30669
Iншi операцiйнi витрати
2011 рiк 2012 рiк
Штрафи, пенi 9 16
Операцiйна курсова рiзниця 56 88
Вiдрахування у технiчнi резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй 2405 26000
Купiвля-продаж валюти 6134 5524
Списання дебiторської заборгованостi 2
Вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 204 0
Членськi внески МТСБУ 42
Списання безнадiйних боргiв 7151
Разом: 8852 38779
Iншi фiнансовi витрати
2011 рiк 2012 рiк
Проценти за користування позикою 437 344
Разом: 437 344
Iншi доходи
2011 рiк 2012 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 5000 54902
Iншi витрати
2011 рiк 2012 рiк
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 5005 46313

Фiнансовi результати вiд дiяльностi до оподаткування(грн.)
2011 рiк 2012 рiк
725 273 1 144 829
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток не визначаються i не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
(тис.грн.)
2011 рiк 2012 рiк
Податок на прибуток 674 1 021
Прибуток 30 124

6.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ СТАТЕЙ
Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Коригування не вiдбулося.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2012 рiк складає 4 545 тис.грн.;
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - 257 тис.грн.;
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - (5 903) тис.грн.;
Залишок коштiв на кiнець року складає - 9 408 тис.грн.

Генеральний директор
АТ "СГ "Ю.БI.АЙ"
Мороз А.О.
Головний бухгалтер
Хромцова В.М.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток